Algemene voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mooi! bij Esther en een client waarop Mooi! bij Esther deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon
1. Mooi! bij Esther zal behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Mooi! bij Esther wordt verteld.
3. Mooi! bij Esther is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Mooi! bij Esther zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Mooi! bij Esther melden. 
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mooi! bij Esther 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Mooi! bij Esther de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Mooi! bij Esther de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Bij no show (afspraak vergeten of niet op komen dagen) mag Mooi! bij Esther het gehele bedrag van de behandeling in rekening brengen.

Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet Mooi! bij Esther vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mooi! bij Esther aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. Mooi! bij Esther neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
3. Mooi! bij Esther behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Mooi! bij Esther zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. Mooi! bij Esther is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Mooi! bij Esther verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Betaling
1. Mooi! bij Esther vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op websites.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.

Aansprakelijkheid
1. Mooi! bij Esther is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Mooi! bij Esther is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Mooi! bij Esther is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Beschadiging en/of diefstal
1. Mooi! bij Esther heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Mooi! bij Esther meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mooi! bij Esther het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Mooi! bij Esther en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Mooi! bij Esther.